Loader

Financování

Home / Financování

Financování vozidel

Pořídili byste si rádi nový vůz, ale nemáte dostatečné finanční prostředky? S financováním vozu HONDA vám velice rádi pomůžeme, kdo jiný rozumí lépe těmto vozům než my. Přizpůsobíme vše podle vašich možností a požadavků, stačí si jen zvolit výši splátek předem, délku smlouvy, měsíční splátky, zůstatkovou hodnotu, pojištění, a navíc jsme i schopni odkoupit váš vůz.

Spolupracujeme se společností Unicredit, PSA leasing, ESSOX.

Výhody financování:

 • Výhodné úročení
 • Garantovaná výše splátek po celou dobu trvání smlouvy
 • Bez poplatku za uzavření smlouvy
 • Pojištění za zvýhodněné sazby
 • Finanční rezerva, pro jiné situace
 • Flexibilní přístup při řešení vašich požadavků

FinAuto

Produkt, který kombinuje úvěr a leasing. Klient si vozidlo financuje sám, na základě uzavřené smlouvy o financování.

 • Poskytovatel financování převádí finanční prostředky přímo na účet prodejce
 • Klient je ekonomickým vlastníkem vozidla, které zahrne do svého hmotného majetku a odepisuje.
 • Vzhledem k vyšší míře zajištění je tento produkt finančně výhodnější, něž Credit.
 • Součástí produktu je pojištění (havarijní, pojištění odpovědnosti za škody, pojištění schopnosti splácet)

Creadit Auto

Účelový úvěr poskytnutý klientovi na pořízení vozidla na základě uzavřené úvěrové smlouvy.

 • Poskytovatel úvěru převádí finanční prostředky přímo na účet prodejce.
 • Vozidlo vlastní a odepisuje klient a je uveden v technickém průkazu
 • Součástí produktu je pojištění (havarijní, pojištění odpovědnosti za škody, pojištění schopnosti splácet)

Operativní leasing

Systém pronájmu je financování používání vozidla, nikoli pořízení samotné investice. Součástí pronájmu může být i servis předmětu v dohodnutém rozsahu.

 • Financování je obvykle kratší než doba živnosti a doba odepisování předmětu nájmi
 • Po skončení doby placení zůstává předmět nájmu v majetku leasingové společnosti, nedojde-li k jiné dohodě
 • Komplexní zajištění všech potřebných služeb pro provoz vodidla

LeaseAuto

Finanční leasing je finanční pronájem, u kterého vlastnictví vozidla nepřechází automaticky na nájemce po jeho skončení. Nájemce po skončení nájmu může uplatnit opci od odkup předmětu nájmu ve výši zůstatkové hodnoty.

 • Pronajímatel kupuje od dodavatele leasing za základě kupní smlouvy
 • Předmět leasingu je ve vlastnictví pronajímatele
 • Daňově uznatelným nákladem pro nájemce jsou leasingové splátky
 • Produkt je určen pouze pro podnikatele a firmy
 • Součástí produktu je pojištění (havarijní, pojištění odpovědnosti za škody, doplňkové pojištění)

Pojištění vozidel

Připravíme a zajistíme pro vás potřebná pojištění vašeho automobilu u společnosti Allianz a.s., Generali a.s., a Kooperativa a.s..

Havarijní pojištění

Havarijní pojištění kryje poškození vozidla při havárii, živelné událostí, odcizení nebo vandalismu. Pro naše klienty nabízíme sjednání komplexního havarijního pojištění s jedním z našich smluvních pojistitelů. Příslušné pojistné je součástí splátky k úhradě a je fixní po celou dobu leasingu. 

Pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem vozidla

Pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem vozidla neboli povinné ručení jsou škody vzniklé ostatním účastníkům silničního provozu nebo osobám, kterým pojištěné vozidlo způsobilo škodu. Toto pojištění musí mít sjednáno každé vozidlo, které je určeno k provozu.

Pojištění GAP

Pojištění GAP se sjednává za účelem náhrady finanční újmy, kterou pojištěný utrpěl v souvislosti se vznikem pojistné události hrazené z primárního pojištění a představuje rozdíl pořizovací ceny a obecné ceny stanovenou pojistitelem ze vzniku škody následkem havárie nebo odcizení na pojištěném vozidle.

Pojištění schopnosti splácet

Toto pojištění si může sjednat soukromá nebo fyzická osoba jako ochranu při výpadku pravidelných příjmů, a tedy neschopnosti splácet závazky z leasengové smlouvy, úvěru nebo splátkového prodeje.  Následek pracovní neschopnosti je pracovní neschopnost způsobená nemocí nebo úrazem, plná invalidita, úmrtí následkem nemoci nebo úrazu.

Doplňkové pojištění

Ke sjednanému povinnému ručení nebo havarijnímu pojištění lze rozšířit pojistnou ochranu o doplňková pojištění

Pojištění skel či čelního skla

Pojištění se vztahuje na poškození nebo zničení skel, při kterém zasazené nebo osazené sklo bylo rozbito, prasklo nebo bylo poškozeno tak, že je nutná jeho výměna.

Pojištění zavazadel a věcí osobní potřeby

Pojištění se vztahuje na případy zničení, poškození a odcizení věci při přepravě nebo při úkonech s přepravou souvisejících.

Úrazové pojištění osob přepravovaných v motorovém vozidle

Jedná se o pojištění, při kterém dojde v důsledku nehody konkrétního pojištěného vozidla k úrazu osob přepravovaných motorovým vozidlem, jehož následkem je smrt nebo trvalá invalidita.

Asistenční služby

Pojištění, které zahrnuje pomoc v nouzi při nehodě nebo při poruše vozidla. Vztahuje se na doplňující služby, jejichž rozsah je uveden v pojistné smlouvě.

Pojištění náhradního vozidla

Pojištění, které se vztahuje na úhradu nákladů za vypůjčení náhradního vozidla při dopravní nehodě. Maximální doba zapůjčení a denní půjčovné je pojistitelem určeno v pojistných podmínkách.

Pojištění právní ochrany

Jedná se o poskytnutí právní pomoci pojištěnému v případě dopravní nehody. Pojistné plnění obvykle zahrnuje soudní výdaje a náklady.

 

Copyright 2016. All rights reserved.

Vytvořeno Ace IT s.r.o. / SEO a internetový marketing